بيمارستان خانواده مديران و مسئولين واحد ها

مديران و مسئولين واحد هاریاست بیمارستان


دکتر فرهاد شاه محمدی
جانشین و قائم مقام رياست بيمارستان


دکتر علیرضا مظلوم فاضل
مسئول فني و مدير درمانمدير اداري و پشتيباني


مهندس اسماعيل حيدري
مدير فناوري اطلاعات (IT)


جناب آقاي علي معراج
مدير پرستاري


جناب آقاي اكبر باباخاني
مدير آزمايشگاه


جناب آقاي صالح دروگريان
مدير واحد نيروي انساني و كارگزينيجناب آقاي مجيد رجب زاده
مسئول مدارك پزشكي و بايگاني


جناب آقاي محمد باقر مجيديان
مدير تصوير برداري